Regulamin

 1. Strona Główna
 2. Regulamin

Regulamin Serwisu PolskieBlogi.pl​


Zakres Regulaminu – słownik

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Influe sp. z o. o. za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest płatne. Płatności za korzystanie z funkcjonalności Serwisu pobierane są poprzez pobieranie przez PolskieBlogi procentu wynagrodzenia od płatności za Umowę o Reklamę, na zasadach przyjętych w Regulaminie.
 1. Następujące określenia użyte w Regulaminie mają w nim następujące znaczenia:
 • Budżet – cena za wykonanie usługi ustalana przez Blogera (w Ogłoszeniu o Usłudze) lub Reklamodawcę (w Projekcie)
 • Cennik – dokument znajdujący się w Serwisie określający kwoty odpłatności za korzystanie z Serwisu – Sprawdź Cennik
 • PolskieBlogi– podmiot prowadzący Serwis, tj. Influe sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Poziomkowa 25, 08-110 Siedlce, KRS: 0000855000, NIP: 8212668824, REGON: 386773579, adres e-mail: [email protected] PolskieBlogi świadczy usługi drogą elektroniczną określone w pkt. II. 1 oraz w przypadku usług, o którym mowa w pkt. II.2. – jest usługodawcą realizacji Zleceń na rzecz Reklamodawców
 • Bloger– osoba fizyczna lub firma mająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. mająca ukończone 18 lat oraz nieubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie), posiadająca stronę z aktywnie prowadzonym blogiem, realizująca, za pośrednictwem tego konta lub tych kont na rzecz Reklamodawcy usługi tj. wynajem powierzchni reklamowych na podanej stronie, których przedmiotem jest realizacja Zamówienia. Bloger może, lecz nie musi prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie
 • Ogłoszenie Reklamowe – ogłoszenie zamieszczane przez Blogera na jego Koncie, dostępne dla Reklamodawców, zawierające informację o rodzaju Zamówienia, którego ogłoszenie dotyczy, sposobie jego realizacji oraz oferowanym Budżecie
 • Polityka Prywatności – dokument regulujący zakres i zasady przetwarzania danych osobowych, znajdujący się pod linkiem: https://polskieblogi.pl/polityka-prywatnosci/
 • Regulamin – niniejszy regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Reklama – treści, takie jak tekst, grafika lub film, reklamujące działalność, usługi lub produkty Reklamodawcy, udostępniane i upubliczniane przez Blogera na stronie blogera. Reklamy w serwisie świadczone są na rzecz reklamodawcy.
 • Reklamodawca – osoba fizyczna, spółka cywilna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która za pośrednictwem Serwisu ma możliwość realizowania na swoją rzecz przez Blogerów Zamówień
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez PolskieBlogi pod adresem PolskieBlogi.pl za pośrednictwem którego świadczone są usługi:
  a) opisane w pkt. II.1. Regulaminu – przez PolskieBlogi na rzecz Użytkowników,
  b) opisane w pkt. II.2. Regulaminu – przez PolskieBlogi na rzecz Reklamodawców (w przypadku gdy Bloger jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej) oraz przez Blogerów na rzecz Reklamodawców (w przypadku, gdy Bloger prowadzi działalność gospodarczą),
 • Social Media – ogólnodostępne platformy i portale internetowe umożliwiające udostępnianie treści. Przez Social Media rozumie się w szczególności platformy i portale takie jak facebook.com, instagram.com, youtube.com, tiktok.com
 • Umowa o Reklamę – Umowa, której przedmiotem jest realizacja Zamówienia
 • Użytkownik – Bloger lub Reklamodawca.
 • System PolskieBlogi – Narzędzia udostępniane blogerom takie jak możliwość dodania ogłoszenia reklamowego dzięki narzędziom strony PolskieBlogi.pl jak i udostępnienie specjalnego kodu HTML dodawanego na stronie blogera służącego prawidłowemu wyświetlaniu reklam na stronie blogera kupowanych przez reklamodawców na PolskieBlogi.pl
 • Zamówienie – odpłatna usługa reklamowa świadczona przez Blogera na rzecz Reklamodawcy polegają na umieszczeniu Reklamy przez Blogera na stronie Blogera dzięki systemowi Polskieblogi.

II – usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu PolskieBlogi świadczy następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1) gromadzenia danych i informacji o Użytkownikach na Kontach,
  2) udostępniania za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu danych i informacji zamieszczonych przez Użytkownika na jego koncie innym Użytkownikom,
  3) Pośredniczenia w zawieraniu pomiędzy Użytkownikami umów, których przedmiotem jest przez Blogera na rzecz Reklamodawcy realizowanie Zlecenia,
  4) umożliwiania, za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu zrealizowania Umowy o Reklamę.
  2. Ponadto Serwis umożliwia świadczenie usług polegających na realizacji Zleceń przez PolskieBlogi na rzecz Reklamodawcy
  (w przypadku, gdy faktycznym wykonawcą jest Bloger nieprowadzący działalności gospodarczej)
  lub przez Blogera na rzecz Reklamodawcy (w przypadku, gdy faktycznym wykonawcą jest Bloger prowadzący działalność gospodarczą).

IV – założenie Konta

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga założenia Konta.
 2. Założenie Konta jest bezpłatne.
 3. Założenie Konta wymaga wypełnienia formularza, w którym Użytkownik wskazuje następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • informację o preferowanych rodzajach działalności, produktów lub usług, co do których może realizować Zamówienia
 • e-mail na który dostarczane będą niezbędne do korzystania z serwisu wiadomości
 1. Przed zakończeniem rejestracji Konta każdy z Użytkowników oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiednich check-boxów, iż:
 2. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,
 3. zapoznał się z treścią Polityki Prywatności,
 4. podane przez niego przy rejestracji dane są prawdziwe i zgodne ze stanem na dzień dokonywania rejestracji,
 5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PolskieBlogi oraz udostępnianie danych osobowych innym Użytkownikom Serwisu na zasadach i w zakresie określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
 6. Ponadto, przy rejestracji konta:

Bloger akceptując regulamin oświadcza, iż:

 • Ma pełnię praw do korzystania ze wskazanych przez siebie stron.
 • Dodawane na Polskieblogi.pl strony na których umieszczane będą reklamy firm podejmujących współpracę z PolskieBlogi (reklamodawców) są zgodne z obowiązującym prawem polskim.

Reklamodawca akceptując regulamin oświadcza, iż:

 • Ma pełnię praw do wykorzystywanych przez siebie oznaczeń, w tym nazw firm, znaków towarowych, a także innych przedmiotów prawa własności intelektualnej, w szczególności wzorów przemysłowych lub patentów, jeżeli stanowią przedmiot Reklamy w przypadku tworzenia przez niego Reklam, iż będą ona wyłącznie wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej i nie będą naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich Zaznaczenie checkboxów, o których mowa w pkt. 4 powyżej oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin oraz Politykę Prywatności, a także, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach i w zakresie określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności, a ponadto, iż ma świadomość, iż naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich poprzez wykorzystywanie funkcjonalności Serwisu może spowodować zablokowanie jego konta, a nadto może rodzić po stronie Użytkownika odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do drugiej strony Umowy o Reklamę lub osoby trzeciej.

V – funkcjonalności Konta

 1. Każdy z Użytkowników ma na swoim Koncie dostęp w szczególności do następujących funkcjonalności Serwisu:
 • a) Panelu z najważniejszymi informacjami o historii oraz przebiegu transakcji kupowanych czy też sprzedanych w przypadku blogera powierzchni reklamowych.
 • c) informacji o bieżących należnościach,
 • d) informacji o pozostających w toku Umowach o Reklamę,
 • e) wyszukiwarki Użytkowników.
 1. Ponadto, Bloger za pośrednictwem swojego konta ma możliwość umieszczania Ogłoszeń o Usługach, natomiast Reklamodawca – Projektów, które dostępne są dla innych Użytkowników.
 2. Konto może być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika. Jednakże usunięcie Konta przez Reklamodawcę nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia należnych wynagrodzeń.
 3. Ponadto Bloger może skorzystać z funkcji dodatkowych takich jak Subskrypcja Premium. Dodatkowe funkcjonalności są dodatkowo płatne, na podstawie Cennika.

VI – korzystanie z Serwisu

VI.A – Ogłoszeń o Zamówieniu

 1. Główną funkcjonalnością Serwisu jest kojarzenie ze sobą Reklamodawców z Blogerami poprzez zachęcanie reklamodawców do zakupu Ogłoszeń Reklamowych dodanych przez Blogerów.
 2. Bloger przed opublikowaniem Ogłoszenia o Usłudze zobowiązany jest oświadczyć, iż:
 3. Publikowane Ogłoszenie reklamowe będzie dostępne do sprzedaży w następujących okresach czasu wyświetlania a) 7 dni, b) 30 dni, c) 60 dni.
 4. Dodawana Usługa zawiera następujące informacje:
 5. Cena za dzień wyświetlania reklamy bądź koszt za kliknięcie w reklamę,
 6. Informacje na temat strony na której ma być wyświetlana Reklama reklamodawcy,
 7. W ramach publikowanej usługi / ogłoszenia czy jakiejkolwiek treści PolskieBlogi nie wyraża zgody na dodawanie w niej własnych odnośników zachęcających do kontaktowania się prywatnie.

VI.B – nawiązywanie współpracy

 1. Reklamodawca może nawiązać współpracę z Blogerem poprzez:
 2. Bezpośredni zakup usługi dodanej przez blogera poprzez dodane Ogłoszenie Reklamowe.
 3. Współpracę uznaje się za nawiązaną:
 4. W przypadku Ogłoszenia o Usłudze – w chwili zakupu Usługi,
 5. Nawiązanie współpracy powoduje, że Bloger oraz Reklamodawca zobowiązują się względem siebie do zrealizowania Umowy o Reklamę na uzgodnionych przez siebie warunkach, tj. Bloger zobowiązuje się do realizacji Zamówienia natomiast Reklamodawca do zapłaty wynagrodzenia.

VI.C – realizowanie współpracy

 1. W przypadku, w którym Reklama bazuje na treściach udostępnionych przez Reklamodawcę, bądź jest przez Reklamodawcę przygotowana, Reklamodawca udziela Blogerowi, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie licencje, na czas realizacji Umowy o Reklamę, na korzystanie z przekazanych treści na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych do wykonania przez Blogera Umowy, w szczególności – w zakresie publikowania – na publikowanie treści w sieci Internet dowolnymi kanałami przekazu, w tym poprzez streaming oraz w zakresie powielania – na powielanie treści w siedzi Internet dowolnymi metodami. Licencja udzielana jest wyłącznie w celu realizacji Umowy o Reklamę. Licencja udzielana jest bez prawa sublicencji.

VI.D – nieprawidłowe wykonanie Umowy o Reklamę

 1. W przypadku niemożności opublikowania lub usunięcia opublikowanej Reklamy przed ustalonym terminem jej utrzymywania, Bloger powinien niezwłocznie, nie później niż kolejnego dnia roboczego, powiadomić o tym serwis PolskieBlogi podając przyczynę.
 2. W przypadku jakiegokolwiek innego przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, PolskieBlogi podejmie czynności wspierające Stronę w dochodzeniu roszczeń, w zakresie funkcjonalności Serwisu.

VII – płatności, informacje o stanie konta, wypłata z konta

VII.A – płatności za Zlecenie i funkcjonowanie Serwisu

 1. Realizowanie Umów o Reklamę jest płatne.
 2. Korzystanie z Serwisu jest płatne. Zasady oraz stawki za korzystanie z Serwisu określa Cennik.
 3. Cenę za realizowanie Umów o Reklamę określa Bloger przy dodawaniu ogłoszenia reklamowego.
 4. Cena określana jest w postaci ceny za dzień (24 godzin) wyświetlania reklamy,
 5. Cena płatna jest:
 6. W przypadku zakupu przez Reklamodawcę Zamówienia przez opcję Ogłoszenia reklamowego – w chwili zakupu Zamówienia,
 1. Przy dokonywaniu płatności PolskieBlogi pobiera płatności za korzystanie z Serwisu, zgodnie z Cennikiem.
 2. Płatności realizowane są za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, na podstawie wystawionego przez Blogera lub PolskieBlogi dokumentu księgowego (faktura lub rachunek).
 3. PolskieBlogi oraz wszyscy Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawianie i doręczanie dokumentów księgowych drogą elektroniczną.

VII.B – informacja o stanie konta

 1. Każdy Użytkownik na swoim Koncie ma dostęp do informacji o bieżących należnościach w stosunku do PolskieBlogi oraz innych Użytkowników, a Blogerzy – dostęp do informacji o zgromadzonych w związku ze zrealizowanymi Zamówieniami środków.

VII.C – wypłata środków

 1. Wypłata środków zgromadzonych przez Blogera w wyniku zrealizowania przez niego Zamówień na rachunek bankowy Blogera następuje na żądanie Blogera zgłoszone PolskieBlogi za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu. Zlecenia wypłat przetwarzane są w każdy poniedziałek.
 2. PolskieBlogi dokonuje wypłat na jednorazową kwotę nie niższą niż 50,00 zł. Oznacza to, że dokonanie wypłaty możliwe jest wyłącznie w przypadku zgromadzenia na koncie kwoty co najmniej 50,00 zł. W przypadku złożenia wypłaty w sytuacji, w której na danym koncie nie będzie spełniony warunek określony w niniejszym ustępie
 3. Kwota wypłacana Blogerom prowadzącym działalność gospodarczą jest każdorazowo kwotą brutto, zawierającą w sobie wszelkie należności publicznoprawne, do których zapłaty zobligowany jest Bloger.
 4. W panelu umożliwiającym złożenie zlecenia wypłaty Bloger powinien wskazać, czy jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a w przypadku gdy prowadzi działalność gospodarczą – czy jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 5. Bloger nieprowadzący działalności gospodarczej przed zleceniem wypłaty wskazuje aktualne dane podatkowe (prawidłowy adres zamieszkania oraz adres odpowiedniego Urzędu Skarbowego). W związku z tym, że Bloger nieprowadzący działalności gospodarczej nie prowadzi działalności osobiście, od wypłat nie są pobierane żadne zaliczki na podatek PIT ani odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Przychodem Blogera nieprowadzącego działalności gospodarczej będą wszelkie środki jakie PolskieBlogi przekazało na Konto Blogera nieprowadzącego działalności gospodarczej z tytułu należnych Blogerowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej prowizji za wykonanie Zlecenia i które zostały wypłacone Blogerowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej lub skompensowane z zobowiązaniami tego Użytkownika wobec PolskieBlogi.
 6. Blogerzy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie odpowiadają za rozliczenie wszelkich należności publicznoprawnych, w szczególności podatków oraz składek, z tytułu uzyskanych za pośrednictwem korzystania z funkcjonalności Serwisu dochodów.

VII – zasady korzystania z serwisu, netykieta

W Serwisie oraz za jego pośrednictwem zabrania się publikowania treści niezgodnych z przepisami prawa lub naruszających netykietę, w szczególności:

 • Zawierających wulgaryzmy, pornografię lub przemoc,
 • Stanowiących groźby skierowane do konkretnej osoby lub grupy osób,
 • Propagujące systemy totalitarne, w tym faszyzm lub nazizm,
 • Dyskryminujące dla grupy lub grup społecznych, w szczególności na wyznanie, płeć, orientację seksualną, kolor skóry, pochodzenie narodowościowe bądź etycznie,
 • Namawiające do popełnienia przestępstwa,
 • Nakłaniające osobę lub grupę osób do popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia,
 • Znieważają lub zniesławiają osobę lub grupę osób,
 • Promują alkohol,
 • Naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej jakichkolwiek podmiotów, a także prawo do wizerunku lub prawo do tajemnicy korespondencji innych osób,
 • Ujawniają w sposób niedozwolony dane osobowe jakiejkolwiek osoby,
 • Promują alkohol, środki odurzające lub narkotyki.
 1. Użytkownik, który stwierdzi naruszenie jakichkolwiek reguł opisanych powyżej przez innych Użytkowników winien niezwłocznie powiadomić o tym PolskieBlogi.

VIII – blokada konta

 1. Konto Użytkownika może zostać zablokowane w przypadku:
 • a) Stwierdzenia naruszenia zasad określonych w części VII powyżej,
 • b) Stwierdzenia nienależytego wykonania Umowy o Reklamę, w szczególności poprzez brak terminowej zapłaty (Reklamodawca) lub nieopublikowanie lub nieutrzymywanie przez określony czas Reklamy (Bloger),
 • c) Innego, rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu.

W przypadku zablokowania Konta, PolskieBlogi może je odblokować, na umotywowany wniosek Użytkownika. Zablokowanie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia bieżących należności.

IX – reklamacje

 1. PolskieBlogi odpowiada względem Użytkowników za działanie Serwisu.
 2. Zgłoszenie reklamacji z tytułu niedopełnienia przez PolskieBlogi obowiązków określonych w ust. 1 powyżej odbywa się za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu lub przez adres e-mail [email protected]
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis sytuacji skutkującej zgłoszeniem reklamacji oraz termin wystąpienia tej sytuacji.
 4. PolskieBlogi rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest pocztą e-mail.
 5. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego wykonania Umowy o Reklamę powinny być zgłaszane Reklamodawcy lub Blogerowi na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku Blogerów nieprowadzących działalności gospodarczej reklamacje muszą być zgłaszane także bezpośrednio do PolskieBlogi.

X – przetwarzanie danych osobowych

 1. W chwili założenia Konta Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Administratorem danych osobowych jest PolskieBlogi.
 3. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych:
 • Wskazanych w formularzu rejestracyjnym,
 • Przez czas niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną,
 • Poprzez ich gromadzenie oraz przetwarzanie dla celów wynikających z niniejszego Regulaminu.
 1. Ponadto, Użytkownicy wyrażają zgodę na udostępnianie ich danych osobowych innym Użytkownikom, w zakresie wynikającym z funkcjonalności Serwisu oraz partnerom handlowym PolskieBlogi. PolskieBlogi jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez PolskieBlogi oraz partnerów PolskieBlogi, w tym dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów PolskieBlogi.
 2. Użytkownicy będący osobami fizycznymi zostają niniejszym pouczeni, że w każdej chwili przysługuje im prawo wglądu, usunięcia lub poprawienia ich danych osobowych. W przypadku naruszenia danych osobowych Użytkownik uprawniony jest do złożenia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

XI – zmiana Regulaminu

 1. Powiadomienie o zmianie regulaminu zostanie dostarczone na adres e-mail Użytkownika.
 2. Użytkownik akceptuje zmianę regulaminu poprzez korzystanie z serwisu po aktualizacji regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo odmówić zgody na zmianę regulaminu na specjalnie do tego przygotowanej podstronie PolskieBlogi.
 4. Odmowa akceptacji nowego regulaminu poprzez usunięcie konta skutkuje rozwiązaniem umowy Użytkownika z Usługodawcą i skasowanie konta Użytkownika. Usunięcie Konta nie zwalnia z obowiązku uiszczenia bieżących płatności czy też obowiązku udziału w rozpoczętych przez którąkolwiek ze stron sporach w związku ze świadczoną usługą reklamową.

Regulamin sporządzono w języku polskim oraz według przepisów prawa polskiego, przedstawiona treść jest własnością właściciela serwisu Influe Spółka z o. o. Kopiowanie jego treści lub edytowanie go bez wiedzy właściciela jest zabronione. W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości co do jego treści prosimy o kontakt w tej sprawie pod adres mailowy : [email protected]